Salg-og leveringsbetingelser | DEMSKOV-EL A/S

Salgs- og
leverings-
betingelser

1. Indledning

Demskov Els handelsbetingelser er udarbejdet med udgangspunkt i AB-Forbruger. 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende salgs, handels- og leveringsbetingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Demskov EL. Medmindre der i et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt specielle vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter afviger disse salgs- og leveringsbetingelser, skal de specielle vilkår tillægges forrang.

2. Priser

Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre et skriftligt tilbud afgivet af Demskov EL specifikt omhandler fast pris gældende på leveringstidspunktet.

Demskov ELs priser er baseret på materiale og lønomkostninger, der er gældende på tidspunktet for fremsendelse af ordrebekræftelse. Uanset om der er aftalt fast pris, er Demskov EL derfor berettiget til at forhøje de faste priser, hvis førnævnte forhold bevirker, at Demskov ELs omkostninger i forbindelse med levering stiger med mere end 2 %.

Alle af Demskov ELs priser er, for erhvervskunder, eksklusive moms, skatter og afgifter, der pålægges varer og timer af den givne art.

Alle af Demskov ELs priser er, for privatkunder, inklusive moms, skatter og afgifter, der pålægges varer og timer af den givne art.

Alle tilbud, estimater, priser og tidsangivelser er, medmindre andet er konkret og skriftligt aftalt, afgivet uden forbindtlighed.

Alle priser inkl. serviceaftaler reguleres årligt pr. 1. januar iht. pristalsudviklingen, dog minimum 3%, uden særskilt varsel.

3. Betaling og ejendomsforbehold

Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne for privatkunder hos Demskov EL fakturadato + 8 dage. For erhvervskunder er betalingsbetingelserne fakturadato + 14 dage.

Der forbeholdes ret til at fremsende á conto begæringer for hjemtagne materialer med ovenstående betingelser samt for medgået tid.

Såfremt kunden ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder Demskov EL sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer og arbejde, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Demskov EL ensidigt ændre betalings- og leverancevilkår. Enhver betalingsmisligholdelse fra kunder betragtes som væsentlig misligholdelse.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber, rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet er Demskov EL i hænde.

Kunde er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse eller modregning i udestående betalinger til Demskov EL

Demskov EL forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt.

4. Levering

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker alle leverancer fra Demskov EL. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den er overdraget af Demskov EL.

Leverede varer tages ikke retur medmindre andet er skriftligt aftalt. Beskadigede varer tages ikke retur.

5. Mangler, reklamation og ansvar for mangler

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer eller udført arbejde, vil Demskov EL efter eget valg enten, ombytte den mangelfulde vare, afhjælpe manglen eller at kreditere køber varens eller timernes pris, eller give afslag i prisen.

Demskov EL yder 24-måneders garanti på levering af leverede produkter og udført arbejde, jvf købeloven.

Demskov EL påtager sig intet ansvar for, at leverede varer, eller udført arbejde, egner sig til det af kunden påtænkte formål.

Demskov EL hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, levering, opbevaring og montering, eller andre forsømmelser. Demskov EL hæfter ikke for fejl der opstår på baggrund af almindelig slid.

Demskov ELs ansvar er begrænset til direkte tab. Tab som følge af driftsnedbrud, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares, eller det udførte arbejdes værdi.

6. Produktansvar

Demskov EL er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder skade.

Demskov EL er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt.

7. Overdragelighed

Demskov EL er berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til gældende vilkår til tredjemand. Kunden er alene berettiget til at overdrage sine forpligtelser  i henhold til nærværende vilkår efter Demskov Els forudgående, skriftlige samtykke. Dette samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

8. Lov og værneting

Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med denne aftale skal afgøres efter dansk lov og ret – § 62 og § 63 i AB forbruger.

9. Øvrige oplysninger

Tilbud er regnet til udførsel i tidsrummet: man-tors 7.00-15.00 og fredag 7.00-14.00, medmindre andet er aftalt.

Timelønsarbejder følger ovenstående tider for udførsel.

Ved udkald ud over ovenstående tider, betales der udkaldstillæg samt overtidstillæg, oplyses ved henvendelse.

Skriftligt tilbud er gyldigt i 30 dage fra tilbuds dato, med mindre andet er angivet.

Det påregnes at der kan anvises vederlagsfri parkering, af servicevogn/e under arbejdets udførelse.

Såfremt der aftales ændringer til punkter på denne side, så er de kun gældende når disse er indgået skriftligt.

Ledelsen

”Vi stræber altid efter at lære nye ting og videreuddanne vores medarbejdere, så vi kan give den bedste rådgivning til vores kunder.”

– Henning Ljungstrøm, direktør

Demskov_Henning

Henning Ljungstrøm
Direktør & partner

T. 28 88 53 92
hen@demskov.dk

Lars

Lars Schmidt
Entreprisechef & partner

T. 28 10 77 81
ls@demskov.dk

Flemming

Flemming Neergaard
Servicechef & partner

T. 28 88 53 87
fn@demskov.dk

Sonny

Sonny Aunquist
Overmontør

T. 28 56 58 93
sa@demskov.dk

Martin

Martin Tellstrøm
Overmontør & partner

T. 28 88 53 91
mgt@demskov.dk

foto-paa-vej

Kenneth Thomsen
Installatør & partner

T. 28 10 77 84
kt@demskov.dk

Administration & økonomi

”Der er ikke en dag der er ens på kontoret og der er altid en god kemi også selvom der til tider kan være travlt”

– Søren Pedersen

Carsten

Carsten Skov
Økonomidirektør

T. 24 60 44 88
cas@demskov.dk

Christina

Christina Breum
Administration

T. 36 70 95 07
cb@demskov.dk